Allmänna villkor – Mätningstekniska tjänster

AB Kartverkstan

§ 1 Parter
Parter är AB Kartverkstan (556390-7392), nedan kallad Kartverkstan, och beställaren, nedan kallad Beställaren. Med Beställaren avses den juridiska person eller enskild näringsidkare som angivits vid beställningen.

Kartverkstan och Beställaren benämns i det följande var för sig som ”part” och gemensamt som ”parterna”.

§ 2 Uppdragets omfattning
Uppdragets omfattning anges i offert, eller motsvarande överenskommelse och uppdragsbekräftelse.

§ 3 Giltighetstid
För respektive uppdrag gäller tider angivna i uppdragsbekräftelse.

§ 4 Beställning
Beställnings- och tjänsteleveransförfarande enligt uppdragsbekräftelse.

§ 5 Ansvar
Felande part ska alltid stå för kostnader som uppkommit genom respektive parts arbete. Skadeståndskrav som riktas mot Beställaren, men som avser skada vållad av Kartverkstan, handläggs gemensamt av berörda parter och försäkringsbolaget så att särskilda regressförfaranden undviks. Part som vållat skada svarar för självrisker samt övriga kostnader som täcks av gällande försäkring.

Kartverkstan innehar gällande konsultansvarsförsäkring och F-skattebevis.

§ 6 Skydds- och säkerhetsföreskrifter
Arbete utförs enligt vid var tid gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter för uppdraget.

§ 7 Ersättning
Arbete utförs mot ett rörligt arvode efter nedlagd tid om inte annat överenskommits. Ersättning och timpriser bestäms för respektive uppdrag enligt offert eller motsvarande överenskommelse och uppdragsbekräftelse. Fakturerade kostnader såsom parkeringsavgifter, förbrukningsmaterial och stomnätskostnader tillkommer om inte annat överenskommits. Moms tillkommer på offererade priser.

Eventuell reglering av priser sker enligt faktorprisindex för konsulttjänster K21 enligt överenskommelse.

I de fall Beställaren särskilt begär att uppdraget ska utföras på tid utöver normal arbetstid eller att arbetet pågår mer än 8 timmar/dag tillkommer påslag enligt nedan.
Vardagar mellan 18:00-20:00 – 50 % påslag
Vardagar mellan 20:00-06:00 – 100 % påslag
Lördagar/söndagar samt helgdagar – 100 % påslag

Tid debiteras tur och retur Kartverkstans kontor, Tyresö.

§ 8 Fakturering
Fakturering sker en gång per månad eller när uppdraget är slutfört. Faktura lämnas för varje enskilt uppdrag. Faktura märkas med det beställningsnummer/projektnummer som uppges av Beställaren samt Beställarens kontaktperson. På fakturan redovisas antal nedlagda timmar per engagerad konsult/kategori inklusive aktuellt timpris, redovisning av eventuella utlägg samt ackumulerad kostnad för aktuellt uppdrag.

Betalningsvillkor: 30 dagar netto från fakturadatum. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta 8 %.

Fakturan skickas som e-faktura alternativt i PDF-format genom mejl till överenskommen mejladress.

§ 9 Handlingar
Kartor, ritningar och eventuella övriga underlag som behövs för uppdraget tillhandahålls av Beställaren kostnadsfritt. Beställaren har rätt till alla originalhandlingar och datafiler som framställs i uppdraget.

§ 10 Sekretess
Handlingar eller specifik information som Kartverkstan erhåller från Beställaren i samband med uppdraget förbinder sig Kartverkstan att inte avslöja för tredje part utan Beställarens godkännande.

§ 11 Hävning av avtal
Part äger rätt att häva avtalet om motparten inte fullgör sina åtaganden enligt avtal och rättelser inte sker inom rimlig tid efter skriftlig begäran därom under förutsättning att bristerna är av väsentlig betydelse

Då avtalet upphör är Kartverkstan berättigad ersättning för utfört arbete. Kartverkstan är skyldig att då betalning erlagts, redovisa resultatet av utfört arbete.

§ 12 Force majeure
Om parts fullgörande av sina åtaganden förhindras på grund av omständigheter utanför parts kontroll (”Force majeure”), exempelvis, brand, krig, översvämning eller andra naturkatastrofer samt alla andra omständigheter av större omfattning som föranleder driftsstörningar hos respektive part, deras leverantörer eller inom parts verksamhet i allmänhet, ska omständigheterna anses utgöra befrielsegrund förutsatt att part eller dess underleverantör inte själv föranlett eller medverkat till hindret.

Part som önskar åberopa force majeure ska utan oskäligt dröjsmål lämna den andra parten skriftligt meddelande härom. Part får inte åberopa force majeure innan motparten beretts tillfälle till att i samförstånd hjälpa parten att övervinna problemen. Förhindrad part ska vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av hindret samt återuppta fullgörandet av åtagandet som förhindrats så snart detta praktiskt kan ske.

§ 13 Tvist
Oenighet mellan parterna ska klaras ut utan dröjsmål genom i första hand förhandling på lägsta nivå inom organisationen.

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal. Tvist mellan parterna ska avgöras i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Det är parternas avsikt att tvister ska avgöras enligt första stycket och att formella rättsprocesser ska undvikas så långt det är möjligt.